REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stosuje się do zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.browarybydgoskie.pl w ramach akcji tokenizacji pierwszej rewitalizowanej marki piwa Bractwo. Regulamin określa w szczególności: cel przeprowadzonej akcji, zasady nabywania tokenów oraz zasady wymiany tokenów na nagrody. 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.browarybydgoskie.pl nieodpłatnie i w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Celem niniejszej akcji tokenizacji pierwszej rewitalizowanej marki piwa Bractwo jest wsparcie inicjatywy Mazurskiej Manufaktury S.A. w odbudowie Browarów Bydgoskich i przywracanie na rynek kultowych, regionalnych marek piwa. 

 1. Organizatorem akcji jest MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. z siedzibą w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicz 5, 12-100 Szczytno, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179, o kapitale zakładowym w kwocie 126 042,70 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 108 534, 20 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
 2. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
 1. adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
 2. adres poczty elektronicznej:  kontakt@mazurskamanufaktura.pl
 3. formularz kontaktowy na stronie internetowej www.browarybydgoskie.pl
 1. Definicje:

Sprzedawca – MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. z siedzibą w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicz 5, 12-100 Szczytno, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca zakupu tokena bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Token – cyfrowy nośnik nabytego przez Klienta prawa, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klient wymienia na specjalny zestaw kolekcjonerski, bądź imienną cegiełkę zamieszczoną w „hall of fame”, powstającej w odbudowywanych przez Sprzedawcę Browarach Bydgoskich. Na potrzeby Regulaminu, należy zaznaczyć, iż token nie jest narzędziem inwestycyjnym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem strony internetowej www.browarybydgoskie.pl zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej nabycia Tokenów i ich wymiany.

 

HARMONOGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI

 1. Akcja tokenizacji pierwszej rewitalizowanej marki piwa Bractwo trwa w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r.
 2. Klient dokonuje zakupu tokena poprzez stronę internetową www.browarybydgoskie.pl poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.
 3. Do zakupu tokena niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), PESEL oraz adres poczty elektronicznej. W związku z tym, iż celem przeprowadzonej akcji jest pozyskanie środków na produkcję alkoholu, na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) w celu potwierdzenia wieku uczestników akcji konieczne jest podanie numeru PESEL.
 4. Dane określone w § 1 ust. 2 Regulaminu mogą być w każdym czasie zweryfikowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia danych.
 5. Do nabycia tokenów na stronie internetowej www.browarybydgoskie.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 6. Fakt dokonania zakupu tokena przez Klienta oraz jego wymiany zostanie potwierdzony drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez jego opłacenie, umowa uważana jest za zawartą.
 8. Klient dokonuje płatności online za pośrednictwem serwisu TPAY.
 9. Klient może zakupić nieograniczoną ilość tokenów. Podana na stronie cena tokenów jest ceną brutto w polskich złotych i zawiera podatek VAT. 
 10. Pierwsza produkcja zarezerwowanego, limitowanego piwa Bractwo odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 16 czerwca 2021 r.
 11. W terminach od 17 czerwca do 25 czerwca przewidywana jest wysyłka specjalnych zestawów kolekcjonerskich do Klientów. Zestawy będą przesyłane na podany w trakcie składania zamówienia przez Klienta adres.

WYMIANA TOKENÓW

 1. Klient może nabyć token złoty lub token bursztynowy.
 2. Token złoty może zostać wymieniony przez Klienta na specjalny zestaw kolekcjonerski. Cena tokena obejmuje również koszty dostawy.
 3. Token bursztynowy może zostać wymieniony przez Klienta na imienną cegiełkę w „hall of fame”, która powstanie w reaktywowanych Browarach Bydgoskich.
 4. Przy dokonywania zakupu tokena Klient określa sposób jego wymiany.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku zakupu tokena Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
 2. W przypadku otrzymania wadliwego specjalnego zestawu kolekcjonerskiego Klientowi przysługuje reklamacja, którą wraz z reklamowanym przedmiotem przesyła na adres: Mazurska Manufaktura S.A. ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o której rozstrzygnięciu Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. w Szczytnie, REGON: 382906983, NIP: 9671426392, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000778179.
 2. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klientów stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), a także pozostałe przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora Klient może kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: kontakt@mazurskamanufaktura.pl.
 5. Klient może cofnąć zgodę w każdym czasie informując o tym Administratora w wiadomości e-mail na adres kontakt@mazurskamanufaktura.pl. Przetwarzanie danych dokonanych przed cofnięciem zgody pozostaje jednak ważne i zgodne z prawem.
 6. Administrator przechowuje dane przez okres, w którym Klient będzie korzystał z Serwisu oraz czasami po zakończeniu korzystania z Serwisu, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Administrator ujawnia dane osobowe Klienta wyłącznie podmiotom, z nim współpracującym na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych osobowych m.in. dostawcom świadczącym usługę hostingu, podmiotom świadczącym usługi księgowe czy obsługę marketingową i PR. 
 9. Udostępnienie danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym następuje wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.  
 10. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Klientowi następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia, zmiany lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 11. Jeżeli dane Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres wskazany przy składaniu zamówienia. 
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będą rozstrzygane polubownie. Sądem właściwym jest sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

 

ZAŁĄCZNIKI

Przykładowe odstąpienie od umowy